Koolitus

When:
16. aprill 2019 @ 10:00 – 16:00
2019-04-16T10:00:00+03:00
2019-04-16T16:00:00+03:00
Where:
Ehituskeskus
Rävala pst 8
Tallinn
Contact:
Ehituskeskus
660 4555

Lektorid: Veikko Puolakainen, MAAdvokaadibüroo NOVE OÜ vandeadvokaat

Seminari kava

10:00 – 11:30 Ehitusega seotud lepingud

  1. Võimalikud lepingulised suhted ehituses ja sellega seotud riskide jaotus (ehituse peatöövõtu- ja alltöövõtuleping, projekteerimisleping, ehitus-projekteerimisleping, omanikujärelevalve leping);
  2. Seadusest tulenevad imperatiivsed piirangud lepinguvabadusele ehituslepingute sõlmimisel – mida ja millises ulatuses saab ehitusega seonduvalt lepingutega reguleerida, millised piirangud kokkulepete sisule tulenevad seadusest, asjakohane ja kohtupraktika;

11:30 – 12:00 KOHVIPAUS

12:00 – 13:30

3. Riigihankemenetluses sõlmitud leping kui tüüptingimustel sõlmitud leping VÕS § 35 jj mõistes, tüüptingimuste kehtetus, tõlgendusreeglite erinevus võrreldes „tavaliste“ lepingutega;
4. Riskide kaardistamine ja  maandamine ehituslepingute sõlmimisel (milliseid valdkondi ja teemasid oleks mõistlik lepingus reguleerida. Näiteid kohtupraktikast, mille üle kõige rohkem vaieldakse ja kuidas saaks selliseid vaidlusi kvaliteetse lepinguga ära hoida);
5. Ehituslepingute puhul kasutatavad tagatised ja nende rakendamine. Ehitusega seotud kindlustuskaitse;

13:30 – 14:00 LÕUNA

14:00 – 15:30 Õiguskaitsevahendid ja nende kasutamine

6. Võimalikud õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral liikide lõikes, sh

  • lepingu täitmisenõue ja piirangud, sh puuduste likvideerimine,
  • kahju hüvitamine,
  • hinna alandamine,
  • leppetrahv,
  • lepingust tulenevate kohustuste täitmise peatamine,
  • töövõtulepingust taganemine vs erakorraline ülesütlemine vs lepingu korraline ülesütlemine;

7. Õiguskaitsevahendite hierarhia ja kasutamise piirangud töövõtulepingu puhul;

8. Ehitise garantii

15:30 – 16:00 Küsimused-vastused, tunnistused