Kutse taotlejale/taastõendajale

Enne kutse taotlemist/taastõendamist on vaja:

  • Tutvuda ehituse valdkonna inseneride kutsestandardite ning kutse andmise kordadega
  • Selgitada välja, millistel eri-, alleri- ja ametialadel on kutsetaotlemise või taastõendamise eeldused täidetud.

Kutse taotlemiseks/taastõendamiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

  • Vormikohane sooviavaldus* digiallkirjastatult või originaalallkirjaga (ei sobi originaalallkirjaga sisseskännitud pdf)
   Kui kutset soovitakse taotleda mitmel erialal, tuleb esitada eraldi taotlused.
  • Lisad, mis sisaldavad andmeid hariduse (diplomi(te)+akadeemilis(t)e õiendi(te) koopiad), isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaard), täienduskoolituste tunnistuste koopiad, täiendusõppe kohta ning varem saadud kutsetunnistuste koopiad, esitada pdf formaadis ühes failis. Kokkupakitud faile ei aktsepteerita.
  • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta, kui tasu ei ole laekunud istungi toimumise päevaks**.
  • Soovituslikud dokumendid: kaks soovituskirja taotletava kutsega vähemalt samaväärse kutsetasemega ehituse valdkonna insenerilt kutse esmakordsel taotlemisel (soovituskirjade puudumine ei ole kutse andmisel takistuseks). Juhend soovituskirja koostamiseks vt. allpool.
  • Välisriigi kutsetunnistuse olemasolu korral selle koopia ja akkadeemiline õiend hariduse kutsestandardile vastavuse määramiseks. Lõplikuks vastavuse kinnitajaks on Tehnilise Järelevalve Amet [Ehitusseadustik §24 lõige (3) jaotis 1)]
* Sooviavalduse blankett vastavalt kehtivatele kutse andmise kordadele, toodud eraldi välja ka blankettide lehel. (V.t. menüü paremal)
**Tasuda EEL-i poolt esitatud arve alusel. Arve esitatakse taotlejale 2-3 nädalat enne kutsekomisjoni istungi toimumist (arve saaja koos arve koostamiseks vajaliku infoga näitab taotleja). Tasuda tuleb iga taotluse eest.
 • Esitada vajalikud dokumendid kutse taotlemiseks või taastõendamiseks kas
  • e-mailile kutsetaotlus@ehitusinsener.ee
  • postiga A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn
  • Tuua EEL-i kontorisse aadressil A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn (eelnevalt ette helistada telefonil +372 5303 1074)

Soovitav on täidetud sooviavalduse blankett enne taotlusdokumentide lõplikku esitamist saata e-mailile kutsetaotlus@ehitusinsener.ee üle vaatamiseks. Esitatud dokumentide eelläbivaatus algab hiljemalt kuus nädalat enne kutsekomisjoni toimumist. NB! Pärast esmakordset dokumentide läbivaatamist ja märkuste tegemist edastatakse taotlusdokumendid hindamiskomisjonile.

Kutsete taotlemise või taastõendamisega seotud küsimustega pöörduge Liia Kuljanova poole (tel: +372 660 4524; +372 5303 1074) või saatke e-maili aadressil : kutsetaotlus@ehitusinsener.ee

Kutse taotlemisel rakendub kutse taotlemise tasu. Hinnakirja leiab kutsekoja kodulehelt, hindadele lisandub käibemaks.

Isikul on võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.