Kutse taotlejale/taastõendajale

Enne kutse taotlemist/taastõendamist on vaja:

  • Tutvuda ehituse valdkonna inseneride kutsestandardite ning kutse andmise kordadega
  • Selgitada välja, millistel eri-, alleri- ja ametialadel on kutsetaotlemise või taastõendamise eeldused täidetud.

Kutse taotlemiseks/taastõendamiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

  • Kui kutset soovitakse taotleda mitmel erialal, tuleb esitada eraldi taotlused.
 • Kutse esmakordsel taotlemisel
  digitaalselt allkirjastatud vormikohane sooviavaldus (vorm kutse andja kodulehel www.ehitusinsener.ee);

  • Lisadokumendid esitada pdf formaadis ühe failina:
   a) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
   b) haridust tõendava dokumendi koopia(d) koos diplomi lisaga / hinnetelehega, välisriigi dokumendi korral selle tõlge;
   c) varasema(te) kutsekvalifikatsiooni(de) dokumendi(tide) koopia(d) nende olemasolul;
   d) erialakohast täienduskoolitust tõendavate dokumentide koopiad;
   e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse menetlemisega seotud kulude tasumise kohta.
 • Kutse taastõendamisel nõutavad dokumendid:
  digitaalselt allkirjastatud vormikohane sooviavaldus (vorm kutse andja kodulehel www.ehitusinsener.ee);

  • Lisadokumendid esitada pdf formaadis ühe failina:
   a) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
   b) varasema(te) kutsekvalifikatsiooni(de) dokumendi(tide) koopia(d);
   c) erialakohast täienduskoolitust tõendavate dokumentide koopiad;
   d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse menetlemisega seotud kulude tasumise kohta;
   e) varasema tähtajatu kutse või ametiala lisandumise ja vahetumise korral tuleb esitada haridust tõendava dokumendi koopia(d) koos diplomi lisaga/hinnetelehega, välisriigi dokumendi korral selle tõlge
 • Välisriigi kutsetunnistuse olemasolu korral selle koopia ja akadeemiline õiend hariduse kutsestandardile vastavuse määramiseks. Lõplikuks vastavuse kinnitajaks on Tehnilise Järelevalve Amet [Ehitusseadustik §24 lõige (3) jaotis 1)]
 • Esitada vajalikud dokumendid kutse taotlemiseks või taastõendamiseks kas
  • e-mailile kutsetaotlus@ehitusinsener.ee
  • postiga A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn
  • Tuua EEL-i kontorisse aadressil A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn (eelnevalt ette helistada telefonil +372 5303 1074)

Kutse taotlemisel rakendub kutse andmise tasu. Hinnakirja leiab Kutsekoja kodulehelt, hinnad sisaldavad käibemaksu.

Maksekorraldusel näidata taotleja nimi, kutse tase, taotletavate ametialade hulk ja märkida, kas on taastõendamine.

MTÜ Eesti Ehitusinseneride Liit arveldusarve nr: EE422200001120045148 Swedbank

Vastavalt KAK punktile 4.3 kutse mitteandmise korral kutseandmise tasu ei tagastata.

Isikul on võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

Kutsete taotlemise või taastõendamisega seotud küsimustega pöörduge Liia Kuljanova poole (tel: +372 660 4524; +372 5303 1074) või saatke e-maili aadressil : kutsetaotlus@ehitusinsener.ee