EEL ettepanekud määruse „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ muutmise kohta

EEL ettepanekud määruse „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ muutmise kohta

 

EEL esitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile oma ettepanekud ehitiste projektdokumentatsiooni ekspertiisi käsitleva määruse muutmise kohta. Ettepanekute ettevalmistamine toimus töörühma poolt, kus osalesid lisaks EEL-i liikmetele meie kollektiivliikmete – Eesti Kütte- ja Ventilatsiooninseneride Ühenduse, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsi ja Eesti Veeinseneride Liidu – esindajad.

Lisaks konkreetsetele ettepanekutele määruse muutmise osas on koostatud „Ettepanek projektdokumentide ja ehitiste täiendava kontrolli teemal“, mis käsitleb üldist lähenemist täiendavale kontrollile ehitusvaldkonnas, termineid ja võimalikku protseduuri haldusmenetluse raames ehitise projektdokumentatsiooni nõuetele vastavuse hindamiseks. Töörühma poolt koostatud ettepanekute tegemisel lähtuti kahest üldisest seisukohast: 1) projektlahenduste ekspertiisi hulka tuleb vähendada, seejuures tuleb eristada täiendava kontrolli vajadust projekteerimisvaldkondade kaupa sõltuvalt selle potentsiaalsest ohtlikksuest; 2) määrus peab KOV-ide ehitusametnikele andma selgemad juhised ekspertiisiülesande formuleerimise kohta.

Töö käigus töörühm tõdes, et on mitmeid küsimusi, kus meil „raudkindel“ seisukoht puudub. Kuna MKM‑i poolt selle määruse täpsustamise töö jätkub, siis on EEL saatnud oma liikmetele pöördumise esitada omapoolseid ettepanekuid projektdokumentatsiooni ekspertiisi korra sisukamaks muutmise kohta. Selleks on liikmetele tehtud ligipääs väljatöötatud muudatusettepanekutele.