Ekspertiis ja eksperdid

Ekspertiis ja eksperdid

Riho Oras
tehnikakandidaat, volitatud ehitusinsener
Conviso OÜ vanemkonsultant
Eesti Ehitusinseneride Liidu aseesimees

Eelnevates EhitusEST-i numbrites on rubriigis „Terminid“ ilmunud artiklid „Ehitusala oskussõnavara selgemaks“ ning „Ehitusprojekti etapid ja osalised“.

Käesolev teema on kerkinud esile Ehitusseadustiku kahe paragrahvi pealkirjast – § 14 „Ehitusprojekti koostamine ja projekti kontrollimine“ ja § 18 „Ehitise audit“. EhitusEST‑i 2019. a. novembrikuu numbris oli vast kõige intrigeerivama küsimusena esil termini „ehitusprojekt“ sisu ja selle minu arvates väärast sisust ehitusseadustikus ning selle alusel välja antud määrustes ja standardites. Käesolevas artiklis soovin avada terminite „ekspertiis“ ja „ekspert“ tagamaid.

Selle temaatika puhul ei tohi aga unustada ühtesid regulatsioone, mis projekteerimis- ja ehitustegevust oluliselt määravad – eurokoodekseid. Ettevalmistatava uue eurokoodeksite põlvkonna seas on ka ehitiste projekteerimise aluste seeriasse kuuluv uus eelstandard „prEN 1990‑2. Eurocode. Basis of assessment and retrofitting of existing structures. General rules and actions“. Selles standardis on esitatud olemasolevate ehituskonstruktsioonide ekspertiisi tegemise ning arvutuste põhimõtted ehitiste ümberehitamise või -seadistamise korral. Selle eelstandardi peatse avaldamise ja tõenäoliselt paari aasta pärast kohustuslikuks dokumendiks saamise tõttu on järgnevalt seal esinevaid termineid käsitletud ebaproportsionaalselt detailselt ning vastavad terminid on defineeritud ehituskonstruktsioonide vaatevinklist.

Ehitusekspertiis

Ekspertiisi peavad tegema eksperdid. Eksperdid on oma ala tippspetsialistid. Tippspetsialistiks saab arhitekt, insener või teadlane reaalselt olla mingil kitsal alal. Praktikas on ka ekspertiise, kus vajatakse kogu tegevuste või tehniliste lahenduste üldisemat süsteemset analüüsi, mis juhul peab eksperdi tipposkuste ampluaa olema laiem või viiakse ekspertiis läbi ekspertide töörühma poolt.

Ehitusekspertiisi objektiks võib olla nii projektdokumentatsioon kui ka olemasolev ehitis või selle osa.

Ehitusekspertiisi võib liigitada arhitektuurseks ja ehitustehniliseks ekspertiisiks. Arhitektuurse ekspertiisi alajaotiste jaotust ei oska käsitleda. Ehitus-tehniline ekspertiis jaguneb suures piires ehituskonstruktsioonide ekspertiisiks ja tehnosüsteemide ekspertiisiks. Viimane omakorda võib olla läbi viidud üksikute süsteemide kaupa või komplekssena.

 

 

 

Ehituskonstruktsioonide ekspertiisi terminiga on aga üks mõttepundar, millele lahenduse leidmine nõuab arutlemist. Nimelt on eurokoodeksites kasutusel kaks ingliskeelset terminit: „assessment of structures“ ja „structural assessment“. Need kaks terminit tähistavad sisuliselt sama tegevust ja eestikeelne vaste võiks olla „ehituskonstruktsioonide ekspertiis“, mis tähendab otsest vastet terminile „assessment of structures“. „Structural assessment’i“ vaste „konstruktiivne ekspertiis“ on selgelt nonsenss, kuna tekitab küsimuse, et mida kujutab endast „destruktiivne ekspertiis“. Kuid kolleeg Peep Tederile, kes tegeleb ehitusalaste standardite tõlkimisega, ei andnud rahu küsimus, et kas meie emakeel ei saa siis omadussõnalise täiendiga hakkama. Ja ühel hommikul oli minu e-postis ettepanek kasutada omadussõna „konstruktsiooniline“. Selline sõna vorm on „Õigekeelsuse sõnaraamatus“ täiesti olemas. Kuid termin „konstruktsiooniline ekspertiis“ on esmalt päris harjumatu. Mulle see termin tundub loogiline ja on „kontimööda“. Et endale aga oponeerida, esitan küsimuse, kas leiame omadussõnalise täiendi ka ekspertiisi liigile „tehnosüsteemide ekspertiis“? Ega ei leia ning süsteemsuse säilitamiseks võiks põhivariandina jääda „ehituskonstruktsioonide ekspertiisi“ juurde. Mõtlemist on.

Selle teema käsitlemisel võib segadust tekitada ingliskeelne termin „expertise“, mis tähendab esmajoones asjatundlikkust, aga ka asjatundjate kogemust ja arvamust. Eestikeelne sarnase kirjapildiga termin „ekspertiis“ tähendab üht kõrgetasemelisel asjatundlikkusel põhinevat protsessi (vaata tabel allpool) ning seda ei tohi mõista ja kasutada tähenduses „ekspertarvamus“ või „erialateadmised“.

 

Termin Määratlus ehk definitsioon
ekspertiis

expert assessment

asiantuntijatarkastus

экспертиза

 

Ekspertide poolt mingeid erialaseid teadmisi nõudva küsimuse uurimine ja lahendamine või selle kohta arvamuse avaldamine.

Ehitusvaldkonnas räägitakse ehitusekspertiisist,

 

ehitusekspertiis

constructional expert assessment

rakennusalan asiantuntijatarkastus

строительная экспертиза

 

Ekspertide poolt erialaseid teadmisi nõudva ehitusliku küsimuse uurimine ja lahendamine või selle kohta arvamuse avaldamine.

Ehitusekspertiisi objektiks võib olla nii projektdokumentatsioon kui ka olemasolev ehitis või selle osa. Ehitusekspertiis võib olla arhitektuurne või ehitustehniline.

 

ehitise projektdokumentide ülevaatus

examination or inspection of construction design documents

rakennussuunnitelman tarkastus

обследование проектной документации

 

Projektdokumentatsiooni ülevaatus, mille raames antakse hinnang selle projekteerimisstaadiumi raames nõutud dokumentatsiooni mahu ja kvaliteedi piisavusele, analüüsitakse, kas vaadeldav projektlahendus vastab esitatavatele põhinõuetele ja lähteülesandele ning tuuakse välja võimalikud probleemid.

Ülevaatuse raames tehakse ka otsus, milliste ehitusosade või tehnosüsteemide osas on vajalik läbi viia projektdokumentide ehitusekspertiis.

 

kinnistu tehniline ülevaatus

technical due diligence, property survey

kiinteistön tekninen tarkastus

технически осмотр земельного участка

 

Protseduur, mille raames hinnatakse kinnistu ja sellel paiknevate ehitiste tehnilisi, keskkonnakaitselisi ja ehitusõiguslikke aspekte.

Tavaliselt viiakse selline ülevaatus läbi enne kinnistu omanikuvahetust või enne strateegiliste otsuste tegemist..

 

olemasolevate konstruktsioonide ülevaatus

examination or inspection of existing structures

olemassa olevien rakenteiden tarkastus

обследование существующих конструкций

Konstruktsioonide kohapealne ülevaatus, mille raames mittepurustavaid meetodeid kasutades antakse hinnang ehitise või selle osa üldise seisukorra kohta ja tuuakse välja võimalikud probleemid.

Ülevaatuse raames tehakse ka otsus edaspidise konstruktsioonide ekspertiisi vajaduse kohta.

 

ehitiste projektdokumentide ekspertiis

constructional expert assessment of design documents

rakennussuunnitelman asiantuntijatarkastus

экспертиза проектной документации

 

Projektdokumentide ekspertiis on ehitise kui terviku või oluliste ehitusosade või tehnosüsteemide projektlahenduse kasutuseesmärgi kohastele nõuetele vastavuse kontroll.

Projektdokumentatsiooni ekspertiisi ulatus ja detailsus määratakse projektdokumentide ülevaatuse raames või eraldi lähteülesandena.

 

olemasolevate ehitiste konstruktsioonide ekspertiis

structural expert assessment of existing structures,

olemassa olevien rakenteiden rakenteellinen tarkastus

конструктивная экспертиза существующих сооружений

 

Konstruktsioonide ekspertiis on uuringute ja kontrollarvutuste kompleks, mis viiakse läbi, et hinnata olemasoleva ehitise või selle osa konstruktsioonide ehitustehnilist seisukorda ja ohutust – tugevust ja stabiilsust ning kasutusomadusi.

 

uuring

investigation

tutkimus

исследование

 

Kohapealse ülevaatuse, dokumentide läbivaatuse, mõõtmiste, materjalide katsetamise, proovikoormamise ja muude meetodite abil hangitud informatsiooni kogumine ja hindamine.

 

konstruktsioonide kontrollarvutus

assessment by calculation

tarkastuslaskelma

контрольный расчет

 

Konstruktsiooni ehitusmehaanikalist töötamist võimalikult täpselt iseloomustava arvutusskeemi koostamine ja selle alusel ehitise kui terviku või selle osa või üksiku elemendi nõuetele vastavuse kontrollimine arvutustega.
spetsialist

specialist

asiantuntija

специалист

 

Mingit kutseala või teadusharu hästi tundev isik.

 

(ehitus)ekspert

approved inspector

asiantuntijatarkastaja

эксперт

 

Isik, kellel on tipptasemel teadmisi ja kogemust ning nõutav kvalifikatsioon, et teha ülevaatust mingi (ehitusliku) probleemi lahendamiseks. Isik, keda vaieldavatel või keerukatel juhtumitel kutsutakse ekspertiisi tegema.

 

ekspertkomisjon

expert advisory committee

asiantuntijalautakunta

экспертная комиссия

 

Ekspertidest ja spetsialistidest moodustatud töörühm mingi probleemi lahendamiseks või hinnangu andmiseks.
ekspertiisi aruanne

expert report

asiantuntijan käsitys

отчет экспертизы

 

Dokument, milles esitatakse uuringute ja kontrollarvutuste tulemused ning reeglina ka kokkuvõttev ekspertarvamus.
ekspertarvamus

expert conclusion

asiantuntijalausunto

заключение экспертизы

 

Kokkuvõttev otsus, mis selgitab käsitletava probleemi põhjuse või kas ekspertiisi raames vaadeldav objekt vastab esitatavatele nõuetele. Otsus võib sisaldada ka ettepanekuid muutmiseks või täiendamiseks.

Ehitustehnilise ekspertiisi korral esitatakse tehniline otsus (engineering judgement).

Määratluste juures on kaldkirjas esitatud ka selgitavad kommentaarid.

 

 

 

Ehitise audit. Mis see on?

  1. a. kehtima hakanud ehitusseadustikku on sisse toodud „ehitise auditi“ mõiste. Seadustiku seletuskirjas on kirjutatud, et senise termini „ekspertiis“ asemel on kasutusele võetud termin „audit“ põhjendusega, et termini „ekspertiis“ kasutamine on praktikas tekitanud segadusi, kuna seni kehtinud ehitusseaduse alusel tehtav ekspertiis ei ole sama, mis kohtumenetluses tehtav kohtuekspertiis. Selle põhjenduse põhjal tundub, et maakera sees on veel teine maakera, mis on esimesest suurem ja mille nimi on Jurisprudents.

Otsides auditi definitsiooni, siis väga head pole leidnud, kuid üldistavalt vaadeldakse seda kontrollina, et kas läbiviidud tegevused ja selle põhjal esitatud dokumentatsioon vastab kehtestatud korrale ja on asjakohane püstitatud ülesande lahendamiseks. Võib-olla pakub leevendust termini „tehniline audit“ kasutamine, mida allpool olen püüdnud defineerida. Seejuures tuleb tunnistada raskust soome- ja venekeelset vastet leida. Seda ilmselt ka seetõtu, et sellist terminit neid keeli kõnelevates riikides ei kasutata.

 

Termin Määratlus ehk definitsioon
tehniline audit

technical audit

tekninen auditointi

технический аудит

 

Sõltumatute spetsialistide poolt tehtav kontroll, et kas läbiviidud tegevused ja selle põhjal esitatud dokumentatsioon vastab kehtestatud nõuetele ja on asjakohane püstitatud ülesande lahendamiseks.

Tehnilise auditi üks järeldus võib olla, et kas on vajalik mingi ekspertiisi läbiviimine.

 

Tehnilise auditi objektiks, analoogselt ehitusekspertiisi objektiga, võib olla nii projektdokumentatsioon kui ka olemasolev ehitis või selle osa. Kui võrrelda termini „tehniline audit“ ja eespool toodud erinevate ülevaatuse liikide määratlusi, võib tõdeda, et need on lähedased. Neid määratlusi lugedes võib järeldada, et ehitusvaldkonnas vajab nii „ülevaatus“ kui ka „tehniline audit“ küll spetsialisti, kuid mitte tingimata eksperdi tasemel asjatundjat.

Minu mõtetes on esile kerkinud küsimus, mis oleks, kui seda ehitise auditi mõistet poleks üldse kasutusele võetudki? Minu arvamus on, et ega selle termini sissetoomine midagi selgemaks ei teinud. Selle küsimuse arutelu läheb küll terminite ja nende määratlemise teemast välja, kuid ehitusalase seadusandluse arendamisel soovitan selle üle mõelda. Loodan, et esitatud terminid ja nende määratlused on abiks selles mõttetöös.

Palun avaldage arvamust esitatud terminite ja nende definitsioonide kohta! Täiendused ja täpsustused on oodatud e-posti aadressil toimetus@meediapilt.ee ja koopia aadressile riho.oras@conviso.ee märgusõnaga „Terminivara“. Esitatud seisukohti refereeritakse järgmistes ajakirja numbrites.

 

Siinkohal soovin tänada ka oma kolleege Heiki Meost, Enno Rebast ja Erki Laimetsa, kes mind selle artikli kirjutamisel on tublisti abistanud. Meie ühine seisukoht on, et võrreldes ülevaatusega on ehitusekspertiisi puhul tegemist kõrgema taseme kontrolltegevusega.