KOOLITUSKAVADE HINDAMISE KORD

Terminid
Koolitaja: Avalik-õiguslik või eraõiguslik isik, kes antud juhendi kontekstis soovib korraldada ehitusvaldkonna inseneridele suunatud täienduskoolitust.
Koolituskava: Koolitaja poolt koostatud täienduskoolituse programm, milles on esitatud koolituse üldteema, koolituse aeg ja koht ning informatsioon kavandatud ettekannete või õppuse kohta.
Lektor: Hindamiseks esitatava Koolituskava raames loengu, seminari või praktilise õppuse läbiviija.
Hindaja: Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjon

Põhimõtted
1. Koolituskavade hindamine on vabatahtlik teenus.
2. Hinnatakse ainult Koolituskavasid, mis on mõeldud ehitusvaldkonna inseneride täienduskoolituseks.
3. Hinnatakse Koolituskavasid, kus vähemalt üks Lektoritest on kas kõrgkooli õppejõud või vähemalt 6. kutsetaseme (EKR klassifikatsioon) spetsialist.

Koolitaja kohustused Koolituskava hindamiseks esitamisel
4. Koolituskava tuleb Hindajale esitada vähemalt kolm nädalat enne koolituse toimumist.
5. Vabas vormis esitatud taotlus peab sisaldama järgmist informatsiooni:
– andmed Koolitaja kohta;
– täienduskoolituse üldteema;
– täienduskoolituse aeg ja koht;
– täienduskoolituse programm, mis sisaldab ettekannete pealkirja, soovitavalt sisu lühikokkuvõtet, ettekande kestust ning andmeid Lektorite akadeemilise ja/või professionaalse tausta kohta.

Hindaja kohustused ja õigused
6. Hindaja on kohustatud taotluse läbi vaatama ja andma hinnangu koolituskava täiendusõppe punktide (TP) osas 14 päeva jooksul.
7. Koolituskava hindamisel on aluseks „Täienduskoolituse punktide arvestamise juhend“ (vt Kutse andmise kord üldehituse, keskkonnatehnika, tehnosüsteemide ja ehitusautomaatika inseneride kutsetele, Lisa 7). Selle järgi täienduskoolituse punktide määramise arvutus tuleb esitada Hindaja poolt täielikult avatuna.
8. Hindajal on õigus koolitusele eelnevast koolituskava hindamisest keelduda järgmistel juhtudel:
– taotluses esitatud andmed ei vasta nõutule;
– täienduskoolitus pole suunatud ehitusvaldkonna inseneridele;
– mitte ühegi Lektori kvalifikatsioon ei vasta nõuetele;
– Koolitajal või vähemalt ühel Lektoril on kehtiv kriminaalkaristus;
– Koolitaja või Lektori tegevus ei vasta „Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeksi“ nõuetele;
– Vähemalt üks Lektor on Hindaja kontrolltegevuse andmetel varasematel loengutel esitanud väärinfot või pole koolitus olnud piisavalt professionaalsel tasemel.
9. Hindaja ei vastuta otseselt täienduskoolituse kvaliteedi eest, kuid ta on võtnud eesmärgiks läbi hindamise väärtustada täienduskoolituste sisukust ja kvaliteeti. Koolitusele hinnangu andmine võib toimuda ka koolituse osalise kuulamise ja koolitusest osavõtjatele väljastatavate materjalide kontrolli kaudu. Väljastatud täiendõppe punktide hilisemat korrigeerimist ei tehta, kuid vajadusel edastatakse Koolitajale pretensioon ja seda võetakse arvesse tulevaste koolituskavade hindamisel.

Koolitaja kohustused ja õigused pärast Koolituskavale hinnangu saamist
10. Koolitaja peab väljastatavale täienduskoolituse tunnistusele märkima teavituse: “Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni poolt”.
11. Hinnatud Koolituskava võib Koolitaja sama täienduskoolituse programmi korral kasutada korduvalt ühe aasta jooksul pärast Hindaja poolt hinnangu andmist.
12. Koolitaja on kohustatud punktist 9 tulenevalt võimaldama EELi esindajatel tasuta külastada Hindaja poolt hinnatud Koolituskava alusel toimuvaid täienduskoolitusi. Kontrollimine ei anna kontrollivale EELi liikmele täienduskoolituse punkte (va juhul, kui kontrollija on maksnud koolituse tasu ja osalenud koolitusel).
13. Tasuma koolituskava hindamise eest vastavalt EEL volikogu kinnitatud hinnakirjale olenemata hindamise tulemusest.

Kavade hindamine on tasuline teenus. Vastavalt EELi volikogu otsusele, allkirjastatud  22.01.2019: 1 TP = 30 EUR+km.

Kinnitatud EELi volikogu koosolekul 03.09.2019.