Kutse taotlejale/taastõendajale

Taotluste esitamine on läbi elektroonse keskkonna, lingil https://kutse.ehitusinsener.ee/

Enne kutse taotlemist/taastõendamist on vaja:

  • Tutvuda ehituse valdkonna inseneride kutsestandardite ning kutse andmise korraga (koos lisadega).
  • Selgitada välja, millistel eri-, alleri- ja ametialadel on kutsetaotlemise või taastõendamise eeldused täidetud.

Enne 2019 antud kutsete pädevuste taastõendamisest

Kutsed, mis on antud eelmise kutsestandardi kohaselt – kutsed taseme tähistusega 6, 7 ja 8.
Need kutsed on ametialade määranguga kuid tulenevalt käesolevalt kehtiva standardi versiooni ja sellele eelnenud standardi versioonide erisusest ametialaste tegevuste eristamisest tuleb lugeda taastõendamiseks järgmised taotlused:
1. Tase 7 kehtiva projekteerimise ametiala kutse puhul projekteerimine ja ehitusprojekti ekspertiis
2. Tase 8 kehtiva projekteerimise ametiala kutse puhul projekteerimine, ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit ja
3. Tase 8 kehtiva inseneride koolitamise ja uurimistöö ametiala korral inseneride koolitamine ja uurimistöö ning ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit.
Eelpool nimetatutest erineval ametialal kutse taotlemist käsitletakse esmakordse taotlemisena.

Metoodika varasemate õppekavade loengutundide ümberarvestamiseks EAPdeks (kinnitatud EELi kutsekomissjoni istungil 2/2019, 06.03.2019):
1 EAP on 26 tundi tööd. Üliõpilase koormus ülikoolis jaotatakse järgmise suhtarvu alusel – kontakt- ehk auditoorne õpe 40% ja iseseisev töö 60%. Varasematest õppekavadest on teada või saab küsida loengutundide arvu ja kasutades eelmainitud suhet kontakt- ja iseseisva õppe vahel on võimalik ligilähedase rehkendusega kaasaja õppemahule vastavad EAP-d välja arvutada.
Näiteks kui geotehnika kursus oli 120 akadeemilist loengutundi, siis sellele vastaks 120/0,4 = 300 akadeemilise töö tundi. 300/26 =11,5EAP.

Kutse taotlejal on võimalik haridusliku eelduse täidetuse kontrollimiseks saada erinevate nõukogudeaegsete õppekavade õppeainete loengutundide mahtusid, küsides diplomi väljastanud õppeasutusest koopiat õpingukaardist (tõendit, kus on näidatud läbitud tundide arv vastavalt üliõpilase õpingukaardil toodule).

Kutsetaotluste hindamine:

KUTSE ANDMISE KORD ÜLDEHITUSE, KESKKONNATEHNIKA, TEHNOSÜSTEEMIDE JA EHITUSAUTOMAATIKA INSENERIDE KUTSETELE, (kinnitatud Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 otsusega nr 18, viimati muudetud 17.06.2021), väljavõte:

4. TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE
4.1 Taotleja kompetentsuse vastavust kutsestandardi nõuetele hinnatakse:
a) dokumentidega tõendatud (erialase) kõrghariduse põhjal,
b) dokumentidega tõendatud kutsetasemele vastava eri- ja ametialase töökogemuse ja
täiendusõppe põhjal,
c) vajadusel taustauuringute põhjal, mille käigus küsitletakse taotleja portfoolios esitatud töödel koos töötanud tellijaid, järelevalvajaid, alltöövõtjaid ja koostööpartnereid selgitamaks taotleja
täidetud rolli referentsobjektil,
d) vajadusel taotleja küsitlemine kas intervjuu/vestluse või kirjalikus vormis (eelkõige erijuhtude korral).
4.2 Hindamiskomisjon esitab kutsekomisjonile kirjalikult oma põhjendatud ettepaneku taotlejale kutse andmise/mitteandmise kohta (täpsemad nõuded ettepanekule töökorras)
4.3 Kutse mitteandmise korral kutse andmise (sh taastõendamise) tasu ei tagastata.
4.4 Küsitluse läbiviimise korral otsustab hindamiskomisjon eelnevalt vajalikud teemad, millele küsitlusega soovitakse selgust saada. Küsimused edastatakse taotlejale vähemalt üks nädal enne
küsitluse toimumist. Küsimused ja vastused protokollitakse. Protokollile kirjutab alla selle koostanud isik. Protokoll peab sisaldama:
4.4.1 Küsitluse teostamise aega ja kohta;
4.4.2 Hindamiskomisjoni liikmete nimed ning kohal viibivate menetlusosaliste (vajadusel ka tõlkide, ekspertide ja tunnistajate) nimesid;
4.4.3 küsitluse eesmärki;
4.4.4 küsitluse käigus esitatud taotlusi;
4.4.5 menetlusosalise seletuste, eksperdi või tunnistaja ütluste sisu.
4.5 Põhjendatud juhtudel on hindamiskomisjonil konsensuse alusel õigus:
a) nõuda taotlejalt täiendavaid töökogemust tõendavaid dokumente (projekte hindamiseks, tööandja kinnitusi tehtud tööde kohta, soovituskirju jms);
b) esitada taotlejale küsimusi kirjalikuks vastamiseks;
c) kutsuda taotleja täiendavale vestlusele saamaks selgitusi tehtud tööde kohta.

Eesti Ehitusinseneride Liidu ehitusinseneride hindamis-ja kutsekomisjoni töökord.
Väljavõte:
9.2 Sooviavalduste esmane vastuvõtmine

9.2.1 Sooviavalduste vastuvõtja ja nende registreerijaks on kutse andja poolt määratud töötaja (üldjuhul EEL-i tegevdirektori abi). Avalduste vastuvõtja ülesandeks on nende esmane vastavuse kontroll – sealhulgas taotletavate eri- ja ametialade olemasolu taotlusblanketil, diplomi kirje vastavus taotletavale erialale ja kutsetasemele, täiendus- ja akadeemilise õppe vajalik formaalne punktisumma, töökogemuse ajalise nõude täitmine. Keerulisematel juhtudel, kui formaalse hariduseelduse ja/või täiendusõppe maht ei ole üheselt hinnatav, annab avalduse vastuvõtja (kui otsustamiseks puudub kompetents) selle eelhindamiseks kutsekomisjoni erialaesindajale.

9.2.2 Otsuse avalduse täiendamiseks või korrigeerimiseks esitab vastuvõtja taotlejale kirjalikult või elektronposti teel sõltuvalt taotluse laekumise viisist, näidates ära avaldusel või kirjeldades kõik formaalsed puudused, mis ei luba avaldust sellisena menetleda. Teistkordsel esitamisel võetakse avaldus menetlusse ilma täiendava kontrollita. Taotlejale saadetav teade peab sisaldama hoiatust: “Esitatud on formaalsete nõuete kohaste puuduste loetelu, sisulise hinnangu kutsesobivuse kohta annab hindamis- ja kutsekomisjon. Teistkordsel esitamisel avaldust ei kontrollita ja antakse avaldus menetlusse. Kutsekomisjoni negatiivse otsuse korral tasu ei tagastata”. Kui hindamis- või kutsekomisjon tuvastab täiendavaid formaalseid puuduseid, millest avaldajat eelnevalt ei teavitatud, antakse taotlejale võimalus esitada korrigeeritud avaldus ilma täiendava tasu nõudmiseta ja avaldust hinnatakse järgmisel kutsekomisjoni istungil.

9.2.3 Kui taotleja võtab oma avalduse pärast esmast formaalset kontrolli tagasi ja ei soovi ühe aasta jooksul avaldust uuesti esitada, siis tagastatakse makstud kutse andmise tasu täies mahus. Avalduse sama aasta jooksul uuesti esitamise soovi korral jääb makstud summa kutse andjale ettemaksuna.

9.2.4 Avalduste vastuvõtja konsulteerib ja annab juhiseid avalduste täitmiseks. Selleks on EEL kodulehel teavitus “Kutsekvalifikatsiooni taotluste vormistamise alased konsultatsioone korraldatakse/antakse EEL-i kontoris“. Konsultatsioonile registreerimise kord ja ajad on avaldatud EEL kodulehel www.ehitusinsener.ee. Erialast ehk sisulist konsultatsiooni taotlusdokumentide vastuvõtja ei anna, äärmise vajaduse korral tuleb probleem vastamiseks suunata kas eriala esindajale või kutsekomisjoni esimehele.

Isikul on võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

Kutsete taotlemise või taastõendamisega seotud küsimustega pöörduge Liia Kuljanova poole (tel: +372 660 4524; +372 5303 1074) või saatke e-maili aadressil : kutsetaotlus@ehitusinsener.ee

Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni vastavust [Ehitusseadustik §24 lõige (3) jaotis 1)] nõuetele hindab ja tõendab välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.