Kutse taotlejale/taastõendajale

Enne kutse taotlemist/taastõendamist on vaja:

 • Tutvuda ehituse valdkonna inseneride kutsestandardite ning kutse andmise korraga (koos lisadega).
 • Selgitada välja, millistel eri-, alleri- ja ametialadel on kutsetaotlemise või taastõendamise eeldused täidetud.

Kutse taotlemiseks/taastõendamiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

 • Kutse esmakordsel taotlemisel
  1. Digitaalselt allkirjastatud vormikohane sooviavaldus koos vastavate exceli tabelitega (https://www.ehitusinsener.ee/dokumendid-ja-blanketid/)
  2. Lisadokumendid järgmiste pdf formaadis failidena:
   a) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
   b) haridust tõendava dokumendi koopia(d) koos diplomi lisaga / hinnetelehega, välisriigi dokumendi korral selle tõlge;
   c) varasema(te) kutsekvalifikatsiooni(de) dokumendi(tide) koopia(d) nende olemasolul; erialakohast täienduskoolitust tõendavate dokumentide koopiad;
   d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse menetlemisega seotud kulude tasumise kohta.
 • Kutse taastõendamisel nõutavad dokumendid:
  1. Digitaalselt allkirjastatud vormikohane sooviavaldus koos vastavate exceli tabelitega (https://www.ehitusinsener.ee/dokumendid-ja-blanketid/)
  2. Lisadokumendid järgmiste pdf formaadis failidena:
   a) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
   b) varasema(te) kutsekvalifikatsiooni(de) dokumendi(tide) koopia(d); erialakohast täienduskoolitust tõendavate dokumentide koopiad;
   c) maksekorraldus või muu kinnitus kutse menetlemisega seotud kulude tasumise kohta;
   d) varasema tähtajatu kutse IV ja V korral tuleb esitada haridust tõendava dokumendi koopia(d) koos diplomi lisaga/hinnetelehega, välisriigi dokumendi korral selle tõlge
 • Esitada vajalikud dokumendid kutse taotlemiseks või taastõendamiseks kas
  • e-mailile kutsetaotlus@ehitusinsener.ee
  • postiga A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn
  • Tuua EEL-i kontorisse aadressil A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn (eelnevalt ette helistada telefonil +372 5303 1074)

Kutse taotlemisel rakendub kutse andmise tasu. Hinnakirja leiab Kutsekoja kodulehelt, hinnad sisaldavad käibemaksu.

Maksekorraldusel näidata taotleja nimi, kutse tase, taotletavate ametialade hulk ja märkida, kas on taotlemine või taastõendamine. EEL koostab arve maksekorralduse põhjal. Arve koostatakse maksekorralduse sooritanule (kui maksja on firma, siis firmale, kui eraisik, siis eraisikule).

MTÜ Eesti Ehitusinseneride Liit arveldusarve nr: EE422200001120045148 Swedbank

Vastavalt KAK punktile 4.3 kutse mitteandmise korral kutseandmise tasu ei tagastata.

Enne 2019 antud kutsete pädevuste taastõendamisest

Kutsed, mis on antud nn üleeelmise kutsestandardi kohaselt – kutsed taseme tähisega IV ja V
Nendel kutsetel ei olnud määratletud ametialasid, erisus ainult eriala järgi. Vastavalt 05.06.2014 vastu võetud “Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse” §724 sätestati nimetatud tähtajatute kutsetunnistustega pädevuse tõendamine kuni 30.06.2019. Sama juhis on eelnevale järgmisel aastal vastu võetud “Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus” paragrahvis nr 16:
1. Tase IV loeti vastavaks tase 6 kutsega ametialadel ehitusjuhtimine, ehitustegevuse juhtimine ja omanikujärelevalve ja
2. Tase V loeti vastavaks tase 7 kutsega ametialadel ehitusjuhtimine, ehitustegevuse juhtimine, omanikujärelevalve ja projekteerimine.
Volitatud inseneride kutsetunnitusega pädevuse tõendamist määrus ei käsitlenud, kuna need olid tähtajalised ja nendel oli ametiala märgitud.
Seega tunnistati ainult eelnimetatud ametialadel tegutsemine pädeva isikuna võimalikuks. Tulenevalt eelmainitust on need kutsed vastavalt kutsetasemele pädevuse tõendamiseks sobivad ja uue kutsetunnituse taotlemisel käsitletakse taastõendamisena.

Kutsed, mis on antud eelmise kutsestandardi kohaselt – kutsed taseme tähistusega 6, 7 ja 8.
Need kutsed on ametialade määranguga kuid tulenevalt käesolevalt kehtiva standardi ja sellele eelnenud standardi erisusest ametialaste tegevuste eristamisest tuleb lugeda taastõendamiseks järgmised taotlused:
1. Tase 7 kehtiva projekteerimise ametiala kutse puhul projekteerimine ja ehitusprojekti ekspertiis ja
2. Tase 8 kehtiva projekteerimise ametiala kutse puhul projekteerimine, ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit ja
3. Tase 8 kehtiva inseneride koolitamise ja uurimistöö ametiala korral inseneride koolitamine ja uurimistöö ning ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit.
Eelpool nimetatutest erineval ametialal kutse taotlemist käsitletakse esmakordse taotlemisena.

Metoodika varasemate õppekavade loengutundide ümberarvestamiseks EAPdeks (kinnitatud EELi kutsekomissjoni istungil 2/2019, 06.03.2019):
1 EAP on 26 tundi tööd. Üliõpilase koormus ülikoolis jaotatakse järgmise suhtarvu alusel – kontakt- ehk auditoorne õpe 40% ja iseseisev töö 60%. Varasematest õppekavadest on teada või saab küsida loengutundide arvu ja kasutades eelmainitud suhet kontakt- ja iseseisva õppe vahel on võimalik ligilähedase rehkendusega kaasaja õppemahule vastavad EAP-d välja arvutada.
Näiteks kui geotehnika kursus oli 120 akadeemilist loengutundi, siis sellele vastaks 120/0,4 = 300 akadeemilise töö tundi. 300/26 =11,5EAP.

Kutse taotlejal on võimalik haridusliku eelduse täidetuse kontrollimiseks saada erinevate nõukogudeaegsete õppekavade õppeainete loengutundide mahtusid, küsides diplomi väljastanud õppeasutusest koopiat õpingukaardist (tõendit, kus on näidatud läbitud tundide arv vastavalt üliõpilase õpingukaardil toodule).

 • Taotluste hindamine:
 • Taotleja/taastõendaja esitab kutse taotlemiseks/taastõendamiseks vajalikud dokumendid.
 • Dokumentide vastuvõtja hindab, kas kutse taotleja on kõik nõutud dokumendid esitanud:
  • Kui taotlusega on taotleja poolt lisatud kõik kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid ning need on vormikohaselt täidetud, siis edastab dokumentide vastuvõtja esitatud taotluse hindamiseks;
  • Dokumentide mittevastavuse korral, teavitab dokumentide vastuvõtja taotlejat esile tõusnud puudustest ja taotlejal on võimalus etteantud tähtaja jooksul esitatud dokumentatsiooni täiendada. Pärast taotlemiseks esitatud dokumentide positiivset korrigeerimist, esitab dokumentide vastuvõtja taotluse hindamiseks;
  • Kui esitatud taotlus ei kvalifitseeru dokumentide vormistuse vms nõude mittetäitmise tõttu ja seda ka peale dokumentatsiooni täiendamist taotleja poolt, teavitatakse taotlejat asjaolust, et dokumente ei ole võimalik saata hindamisele ning taotlejale saadetakse taotlus tagasi. Taotlejal on peale dokumentatsiooni vajalikul määral täiendamist, võimalik kutse andjale esitada uuesti enda taotlus.
 • Hindamiskomisjon hindab esitatud taotluse vastavust taotleja poolt taotletule:
  • Dokumentide sisuliste ebatäpsuste või puuduste korral, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse talle võimalus etteantud tähtaja jooksul enda esitatud dokumentatsiooni täiendada;
  • Hindamiskomisjon esitab kutsekomisjonile oma põhjendatud ettepaneku taotlejale kutse andmise/mitteandmise kohta.
 • Kutsekomisjon teeb kutse andmise või andmata jätmise otsuse hindamiskomisjoni ettepanekut arvestades iga taotleja kohta eraldi:
 • Kutse andmata jätmisel, teavitatakse sellest taotlejat ning esitatakse kirjalikult  põhjendused;

Isikul on võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

Kutsete taotlemise või taastõendamisega seotud küsimustega pöörduge Liia Kuljanova poole (tel: +372 660 4524; +372 5303 1074) või saatke e-maili aadressil : kutsetaotlus@ehitusinsener.ee

Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni vastavust [Ehitusseadustik §24 lõige (3) jaotis 1)] nõuetele hindab ja tõendab välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.