Terminivara „Ehitiste projekteerimine“

Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Ehitusinseneride Liidu terminikomisjon, mis alustas 2021. aasta aprillis, on oma esimese etapi töö valmis saanud. Nii arhitektidelt kui ka inseneridelt saadud arvamusi arutati ja mitmete  nende seisukohtadega arvestati komisjoni edasises töös ja selle väljundis.

Selle terminivara osa üldnimetus on „Ehitiste projekteerimine“ ning see jagunes järgmisteks alateemadeks: 1) ehituse üldterminid; 2) ehituse arendusprojekt / ehitusprojekt ja selle osad; 3) ehitise projekt ja selle osad; 4) ehituse arendusprojekti / ehitusprojekti osalised; 5) arhitektuur. Esitatu on meie ühine praegune arusaam esitatud terminitest ja nende määratlustest. Lisatud on ka selgitused, et ühelauseliste määratluste tausta laiemalt avada. Kirjeldatud materjal on saadav: Terminivara. Ehitiste projekteerimine.2022

Terminikomisjoni koosseisu kuulusid EAL-i poolt Katrin Koov, Margit Mutso ja Ingrid Mald ning EEL‑i poolt Riho Oras, Targo Kalamees ja Tiia Ruben. Oleme arvamusel, et esitatu pole „viimse instantsi tõde“. Kindlasti on ettepanekuid nii terminite määratluste kui ka ingliskeelsete vastete täpsustamiseks. Ootame teie mõtteid e‑posti aadressidel info@ehitusinsener.ee ja riho.oras@ehitusinsener.ee. Meie terminikomisjon jätkab tööd ja teie ettepanekud tulevad kindlasti arutusele.

Olgem entusiastlikud ehitusvaldkonna täpse eesti keele nimel pingutama!

Riho Oras,
Eesti Ehitusinseneride Liidu esimees, EAL+EEL terminikomisjoni liige

 

 

 


Ajakirjas EhitusEst on ilmunub juba 4 artiklit ehitusala oskussõnavarast. Artiklite autoriks on Riho Oras, tehnikakandidaat, volitatud ehitusinsener, Conviso OÜ vanemkonsultant, Eesti Ehitusinseneride Liidu esimees

Riho Oras kutsub kõiki huvilisi kaasa mõtlema ja oma mõtteid ka temaga jagama. Oma kommentaarid ja mõtted võite saata Riho e-mailile riho.oras@ehitusinsener.ee

Allpool paar väljavõtet Riho esimesest artiklist:

„Sageli olen puutunud kokku olukorraga, kus mõnele võõrkeelsele terminile eestikeelse vaste leidmine on keeruline. On ka juhuseid, kus ehitusvaldkonna termineid mõistetakse erinevalt ja sellest tekib segadusi. Siit sündis idee avada ajakirjas EhitusEST ehitusalase terminoloogia rubriik, et terminoloogiat võimalikult suurele hulgale ehitusvaldkonna spetsialistidele tutvustada, neid kaasa mõtlema kutsuda – loodan, et sellega liitub inimesi, kes leiavad endas kutsumust ja soovi oma panus anda.“

„ Ehitus on valdkond, kus on olulisel kohal suhtlemine teist keelt rääkivate inimestega. Terminoloogiline ebatäpsus selles suhtlemises võib osutuda tõsiseks probleemiks. Seepärast pean oluliseks ka eestikeelsete terminite sidumist teiste keeltega. Seejuures ettevõtmine vasturääkivusteta ei pääse.
Terminite selgus on oluline. See aitab vältida üksteise mittemõistmist, mis omakorda võib ehituse näitel tuua kaasa olulisi ajalisi ja rahalisi kulutusi. Kuid ebaselgus võib halvemal juhul olla ka avariilise olukorra põhjustajaks.“

„Terminoloogiaalase tegevuse eesmärgiks ei tohi olla millegi uue loomine, vaid esmatähtis on mõistete kogumine ja süstematiseerimine. Arvestada tuleb väljakujunenud mõistete süsteemi, juba käibele läinud või juurdunud termineid. Kui puudubki mõni termin või selle määratlus, on eesti keeles juba küllalt pikk traditsioon ja juhised uute oskussõnade loomiseks.“

„Kui tegemist on vaidlusaluse termini või selle määratlusega, siis kellel peaks olema õigus seda defineerida? Tehnikavaldkonnas peaks defineerimise õigus jääma peamiselt oma valdkonnas kõige enam teadmisi ja kogemusi omavatele ekspertidele. On tähtis, et selles otsustamisprotsessis osaleksid ka kõrgkoolide teadlased-õppejõud, kelle kaudu jõuab korrektne tehniline keel tudengiteni, tulevaste spetsialistideni.“

Head kaasamõtlemist ja julgust oma mõtteid Rihoga jagada.

 

ehitusest.ee veebilehelt võib leida kõik varem avaldatud  artiklid, kui üles otsingu lahtrisse panna sõna “terminid”.

Artiklid on leitavad ka siit:

Artikkel_ Kivistunud betooni paigaldatavad kinnitid_202004

Artikkel_ Ekspertiis ja eksperdid

Artikkel_ Ehitusprojekti etapid ja osalised

Artikkel_ Ehitusalane oskussõnavara selgemaks