Kutse andmine

Üldinfo

Inseneride kutsenõukogu otsusega 03.09.2004/nr.4 anti Eesti Ehitusinseneride Liidule (EEL) kutse andmise tegevusluba. EEL-il on ajavahemikus 06.12.2013 – 05.12.2018 järgmiste kutsete väljastamise õigus:

 • Ehitusinsener, tase 6;
 • Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7;
 • Volitatud ehitusinsener, tase 8;
 • Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6;
 • Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7;
 • Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8;
 • Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6;
 • Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7;
 • Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8;
 • Hüdrotehnikainsener, tase 6;
 • Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7;
 • Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8;
 • Teedeinsener, tase 6 ;
 • Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 ;
 • Volitatud teedeinsener, tase 8;
 • Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7;
 • Volitatud automaatikainsener, tase 8.

* Seltsingulepingu (20.11.2013) alusel koostöös Eesti Asfaldiliidu ja Maanteeametiga

Teated

Suure esitatud kutsetaotluste hulga tõttu peetakse 14.02.2018 üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide kutsekomisjoni istung kahes osas (14.02.2018 ja 28.02.2018). Kutse saanute nimekirjad avaldatakse vastavalt 24.02.2018 ja 10.03.2018.

Kutsekomisjonid 2018 I poolaastal:

 • 14.02.2018
 • 18.04.2018
 • 13.06.2018

Kõik taotlusdokumendid tuleb esitada vastavalt 23.01.2017 Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu poolt kinnitatule.

Kutseandmise kord ja kutsestandardid. Kehtivad versioonid toodud ka allpool meie kodulehel.

14.02.2018 toimuvale kutsekomisjoni istungitele kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 04.01.2018 kell 17:00.

14.02.2018 toimuvaks kutsekomisjoni istungiks esitatud kutsetaotlusdokumentide eelläbivaatus toimub hiljemalt alates 05. jaanuarist 2018.

18.04.2018 toimuvale kutsekomisjoni istungitele kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 05.03.2018 kell 17:00.

18.04.2018 toimuvaks kutsekomisjoni istungiks esitatud kutsetaotlusdokumentide eelläbivaatus toimub hiljemalt alates 06. märtsist 2018.

13.06.2018 toimuvale kutsekomisjoni istungitele kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 02.05.2018 kell 17:00.

13.06.2018 toimuvaks kutsekomisjoni istungiks esitatud kutsetaotlusdokumentide eelläbivaatus toimub hiljemalt alates 03. maist 2018.

 

Paberkandjal kutsetunnistused üldehituse, keskkonnatehnika ja teedeehituse erialadele 15.11.2017  toimunud Kutsekomisjoni istungist asuvad EEL-i kontoris. Soovi korral edastame kutsetunnistused postiga, selleks palume teatada oma postiaadress aadressil kutsetaotlus@ehitusinsener.ee. Paberkandjal kutsetunnistused saab kätte  E-N kella 9.30-11.30 ja 13.00-16.00.

 

Kutse taotlejale/taastõendajale

Enne kutse taotlemist/taastõendamist on vaja:

 • Tutvuda ehituse valdkonna inseneride kutsestandardite ning kutse andmise kordadega
 • Selgitada välja, millistel eri-, alleri- ja ametialadel on kutsetaotlemise või taastõendamise eeldused täidetud.
 • Kutse taotlemiseks/taastõendamiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:
  • Vormikohane sooviavaldus*  digiallkirjastatult või originaalallkirjaga (ei sobi originaalallkirjaga sisseskännitud pdf) koos lisadega.
   Kui kutset soovitakse taotleda mitmel erialal, tuleb esitada eraldi taotlused.
  • Lisad, mis sisaldavad andmeid hariduse (diplomi(te)+akadeemilis(t)e õiendi(te) koopiad), töökogemuse ja täiendusõppe kohta ning taotletava kutse nimetust, märkides ära eriala(d), alleriala(d), ametiala(d). Dokumendid esitada pdf failina. Kokkupakitud faile ei aktsepteerita.
  • Täienduskoolituste tunnistuste koopiad pdf formaadis.
  • Isikut tõendava dokumendi koopia pdf failina (pass, ID kaard).
  • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta, kui tasu ei ole laekunud istungi toimumise päevaks**.
  • Soovituslikud dokumendid: kaks soovituskirja taotletava kutsega vähemalt samaväärse kutsetasemega ehituse valdkonna insenerilt kutse esmakordsel taotlemisel (soovituskirjade puudumine ei ole kutse andmisel takistuseks). Juhend soovituskirja koostamiseks vt. allpool.
  • Välisriigi kutsetunnistuse olemasolu korral selle koopia ja akadeemiline õiend hariduse kutsestandardile vastavuse määramiseks. Lõplikuks vastavuse kinnitajaks on Tehnilise Järelevalve Amet [Ehitusseadustik §24 lõige (3) jaotis 1)]
* Sooviavalduse blankett vastavalt kehtivatele kutse andmise kordadele, toodud eraldi välja ka allpool.
**Tasuda EEL-i poolt esitatud arve alusel. Arve esitatakse taotlejale 2-3 nädalat enne kutsekomisjoni istungi toimumist (arve saaja koos arve koostamiseks vajaliku infoga näitab taotleja). Tasuda tuleb iga taotluse eest.
 • Esitada vajalikud dokumendid kutse taotlemiseks või taastõendamiseks kas
  • e-mailile kutsetaotlus@ehitusinsener.ee
  • postiga A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn
  • Tuua EEL-i kontorisse aadressil A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn (soovitav eelnevalt ette helistada telefonil +372 5303 1074)

Isikul on võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

Soovitav on täidetud sooviavalduse blankett enne taotlusdokumentide lõplikku esitamist saata e-mailile kutsetaotlus@ehitusinsener.ee üle vaatamiseks. Esitatud dokumentide eelläbivaatus algab hiljemalt kuus nädalat enne kutsekomisjoni toimumist.  NB! Pärast esmakordset dokumentide läbivaatamist ja märkuste tegemist edastatakse taotlusdokumendid hindamiskomisjonile. 

Kutsete taotlemise või taastõendamisega seotud küsimustega pöörduge Liia Kuljanova poole (tel: +372 660 4524; +372 5303 1074) või saatke e-maili aadressil : kutsetaotlus@ehitusinsener.ee

Kutse taotlemisel rakendub kutse taotlemise tasu. Hinnakirja leiab kutsekoja kodulehelt, hindadele lisandub käibemaks.

Dokumendid ja blanketid

Allpool on toodud:

 • kutsestandardid, mille alusel antakse ja taastõendatakse kutseid ehitusvaldkonna inseneridele *;
 • taotlusblanketid kutsete taotlemiseks ja taastõendamiseks;
 • vorm retsensiooni koostamiseks (ette nähtud Kutsekomisjoni poolt määratud retsensendile).
 • juhend soovituse koostamiseks

Riiklik kutseregister www.kutsekoda.ee

 

Antud kutsed EEL-i kutsekomisjonis 15.11.2017 v.a teedeinsenerid

Antud kutsed teedeinseneridele EEL-i kutsekomisjonis 15.11.2017

 

Taotlusblanketid

Taotlusblankett kutse saamiseks/taastõendamiseks üldehitus, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemid

Taotlusblankett kutse saamiseks/taastõendamiseks teedeehitus

Kutse andmise korrad

Kutse andmise kord üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsetele 19.06.2017

Teedeehituse inseneeria kutsete andmise kord 19.06.2017

Standardid

Ehitusinsener, tase 6

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

Volitatud ehitusinsener, tase 8

 

Hüdrotehnikainsener, tase 6

Diplomeeritud hüdrotehnikainener, tase 7

Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8

 

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6

Diplomeeritud veevarustuse-ja kanalisatsiooniinsener, tase 7

Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8

 

Teedeinsener, tase 6

Diplomeeritud teedeinsener, tase 7

Volitatud teedeinsener, tase 8

 

Kütte, ventilatsiooni ja jahutuseinsener, tase 6

Diplomeeritud kütte, ventilatsiooni ja jahutuseinsener, tase 7

Volitatud kütte, ventilatsiooni ja jahutuseinsener, tase 8

 

Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7

Volitatud automaatikainsener, tase 8

 

EEL-i kutsekomisjonide kooseis: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086631/komisjonid

Kutsekoja kodulehe põhiaadress: http://kutsekoda.ee/

Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister

Kutse andja register: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086631

Kutsetunnistuste register: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

Osakutsetunnistuste registerhttp://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/osakutsetunnistused