Kutse andmine

Teated

II poolaasta 2019 EEL-i kutsekomisjonide istungid toimuvad:

25.09.2019

13.11.2019

25.09.2019 toimuvale kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 12.08.2019, kell 17.00

13.11.2019 toimuvale kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 07.10.2019, kell 17.00

Kõik kuni 26.06.2019 (k.a) EELi poolt väljastatud paberkandjal kutsetunnistused asuvad EELi kontoris. Palume neile järgi tulla (E-N kell 9.30-11.30 ja 13.00-16.00. Palume eelnevalt tulekust ette teatada) või saame soovi korral saata postiga. Palume teatada täpne postiaadress aadressil anni.evard@ehitusinsener.ee.

Vastavalt Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §16, ei saa kutsetunnistusi “Ehitusinsener IV” ja “Diplomeeeritud Ehitusinsener V” alates 01.07.2019 kasutada pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendamiseks.

Allikas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/115122016004?leiaKehtiv

Antud kutsed EELi kutsekomisjonis 26.06.2019, 12.06.201908.05.2019 ja 17.04.2019

Vastavalt kutse andmise korrale:

6.2 KA avalikustab kutse saanute nimekirja punktis 5.2 nimetatud veebilehtedel hiljemalt 10 kalendripäeva pärast hindamise toimumist. Kutse mitteandmisest teatab KA taotlejale ning põhjendab kutse mitteandmise või osalise mitteandmise otsust kirjalikult.

6.6 Kutse andja sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle puudumisel sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning kehtivusaja alguse ja lõpu kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva
otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab kutse andjale Kutsekoda.

Antud kutsed EELi kutsekomisjonis 06.03.2019.

Kehtivad uued kutsestandardid, kutse andmise kord ja taotluse vorm.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Ehitusinseneride Liit.

Teedeinseneride kutseid hakkab väljastama Asfaldiliit ja täpsem info:

Richard Viies

+372 5083438

kutsetaotlus@asfaldiliit.ee