Kutse andmise korrad

Lisa 1 Üldehitusinseneri kutse taotlemise eeldused

Lisa 2 Kütte-, ventilatsiooni ja jahutuseinseneri kutse taotlemise eeldused

Lisa 3 Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri kutse taotlemise eeldused

Lisa 4 Hüdrotehnikainseneri kutse taotlemise eeldused

Lisa 6 Taotleja töökogemuse arvestamine

Lisa 7 Täiendusõppe punktide arvestamise juhend

Üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutse andmise kord

Kutseeksami tasu

 

Kutsestandardid

Ehitusinsener, tase 6

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

Volitatud ehitusinsener, tase 8

 

Hüdrotehnikainsener, tase 6

Diplomeeritud hüdrotehnikainener, tase 7

Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8

 

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6

Diplomeeritud veevarustuse-ja kanalisatsiooniinsener, tase 7

Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8

 

Kütte, ventilatsiooni ja jahutuseinsener, tase 6

Diplomeeritud kütte, ventilatsiooni ja jahutuseinsener, tase 7

Volitatud kütte, ventilatsiooni ja jahutuseinsener, tase 8

 

Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7

Volitatud automaatikainsener, tase 8

 

EEL-i kutsekomisjonide kooseis: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086631/komisjonid

Kutsekoja kodulehe põhiaadress: http://kutsekoda.ee/

Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister

Kutse andja register: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086631

Kutsetunnistuste register: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

Osakutsetunnistuste register: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/osakutsetunnistused

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/101122017009

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017061?leiaKehtiv (vt. § 16)