Kutse andmine

Alates 1. jaanuarist 2020 Kutsekoda lõpetab vaikimisi kutsetunnistuste trükkimise ja paberkandjal kutsetunnistused väljastatakse ainult neile taotlejatele, kes on selleks soovi avaldanud (näidates oma soovi taotlusblanketil).

Teated

Alates 02.07.2020 saavad kutse(tunnistus)te omanikud kutseregistrilt teavitusi. Teated saadetakse kodanikuportaali, kust eesti.ee meiliaadressi suunamise korral need edasi kutse omanike e-mailile jõuavad.

Igapäevaselt saadetakse teateid viimase 24h jooksul toimunud tegevuste kohta järgmistel juhtudel:

  • Kutse (kutsetunnistus, osakutsetunnistus, koolilõpudokumendile kantud kutse) on isikule väljastatud.
  • Kutsetunnistuse duplikaat on isikule väljastatud.
  • Isiku kutsetunnistus aegub 6 kuu jooksul.
  • Isiku kutse- või osakutsetunnistus on kehtetuks tunnistatud.

Tingituna covid – 19 pandeemiast me paberkandjal kutsetunnistusi ajutiselt kontorist ei väljasta. Samuti ei tee me ajutiselt konsultatsioone EELi kontoris.

Kui soovite tunnistust kätte saada posti teel, siis palun saatke vastav palve e-meilile  kutsetaotlus@ehitusinsener.ee. Palun näidake postiaadress koos sihtnumbriga, kuhu tunnistus saata.

Väljastame kuni 17.02.2021 välja antud kutsetunnistusi.

Elektroonselt on kõik kutsetunnistuste registreeringud leitavad Kutseregistris.

Antud kutsed EELi kutsekomisjonis 17.02.2021 18.11.2020, 23.09.2020

Kutsekomisjonide istungite toimumise kuupäevad I poolaasta 2021

17.02.2021,

14.04.2021

09.06.2021

14.04.2021 toimuvale kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg oli 03.03.2021, kell 17.00

09.06.2021 toimuvale kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 28.04.2021, kell 17.00

Vastavalt Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §16, ei saa kutsetunnistusi “Ehitusinsener IV” ja “Diplomeeeritud Ehitusinsener V” alates 01.07.2019 kasutada pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendamiseks.

Allikas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/115122016004?leiaKehtiv

Vastavalt kutse andmise korrale:

6.2 KA avalikustab kutse saanute nimekirja punktis 5.2 nimetatud veebilehtedel hiljemalt 10 tööpäeva pärast hindamise toimumist. Kutse mitteandmisest teatab KA taotlejale ning põhjendab kutse mitteandmise või osalise mitteandmise otsust kirjalikult.

6.5 Kutse mitteandmise otsuse toimetab KA taotlejale kätte ühe nädala jooksul pärast kutse saanute nimekirja avalikustamist.

Kutse andmata jätmise otsuses sisalduvad põhjendused kutse mitteandmise või osalise mitteandmise kohta.

6.9 Kutse andja sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle puudumisel sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning kehtivusaja alguse ja lõpu kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva
otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab kutse andjale Kutsekoda.

Kehtivad uued kutsestandardid, kutse andmise kord ja taotluse vorm.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Ehitusinseneride Liit.

Teedeinseneride kutseid väljastab Eesti Asfaldiliit,

täpsem info telefonil +372 5745 0710 või kutsetaotlus@asfaldiliit.ee