Kutse andmine

Ajutiselt on peatatud üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine.

Seoses Riigikohtu üldkogu 17.05.2021 otsusega (3-18-1432) on ajutiselt peatatud üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine.
Ülaltoodud otsuse kohaselt on ettevõtlusvaldkonna eest vastutav minister jätnud määrusega kehtestamata EhS§24 lg 4 nimetatud kvalifikatsiooninõuded ning Riigikohus tunnistas nõuete kehtestamata jätmise põhiseadusega vastuolus olevaks.

Vastavalt Riigikohtu üldkogu 17.05.2021 otsusele ning haldusmenetluse seaduse §-le 41 teavitab Eesti Ehitusinseneride Liit, et menetlus seoses esitatud taotlustega ehitusinseneri kutse saamiseks või taastõendamiseks on peatatud kuni majandus- ja taristuminister on ehitusseadustiku § 24 lg-s 4 sätestatud volitusnormi alusel kehtestanud määrusega vajalikud kvalifikatsiooninõuded.

Sel põhjusel palume  mitte esitada uusi taotlusi, kuni määrus on kehtestatud. EEL kutsekomisjon jätkab seisuga 17.05.2021 esitatud taotluste menetlemisega viivitamatult peale kvalifikatsiooninõuete kehtestamist.  EEL-il puudub täpsem info, millal minister määruse kehtestab, kuid määruse kehtestamisest ja menetluse jätkamisest teavitatakse taotlejaid viivitamatult.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukohti saab lugeda:

https://majandus.postimees.ee/7259258/ministeerium-kehtestab-riigikohtu-otsuse-pohjal-ehitusvaldkonna-kvalifikatsiooninouded#_ga=2.171728552.929539756.1622193160-1209956869.1609752500

ning

https://www.ehitusuudised.ee/uudised/2021/05/31/ehituse-uued-kvalifikatsiooninouded-joustuvad-kuu-aja-jooksul

Artiklitest ilmneb, et MKM arvab, et muudatus jõustub kuu aja jooksul.

 

Alates 1. jaanuarist 2020 Kutsekoda lõpetab vaikimisi kutsetunnistuste trükkimise ja paberkandjal kutsetunnistused väljastatakse ainult neile taotlejatele, kes on selleks soovi avaldanud (näidates oma soovi taotlusblanketil).

Teated

Alates 02.07.2020 saavad kutse(tunnistus)te omanikud kutseregistrilt teavitusi. Teated saadetakse kodanikuportaali, kust eesti.ee meiliaadressi suunamise korral need edasi kutse omanike e-mailile jõuavad.

Igapäevaselt saadetakse teateid viimase 24h jooksul toimunud tegevuste kohta järgmistel juhtudel:

  • Kutse (kutsetunnistus, osakutsetunnistus, koolilõpudokumendile kantud kutse) on isikule väljastatud.
  • Kutsetunnistuse duplikaat on isikule väljastatud.
  • Isiku kutsetunnistus aegub 6 kuu jooksul.
  • Isiku kutse- või osakutsetunnistus on kehtetuks tunnistatud.

Tingituna covid – 19 pandeemiast me paberkandjal kutsetunnistusi ajutiselt kontorist ei väljasta. Samuti ei tee me ajutiselt konsultatsioone EELi kontoris.

Kui soovite tunnistust kätte saada posti teel, siis palun saatke vastav palve e-meilile  annely.meikas@ehitusinsener.ee. Palun näidake postiaadress koos sihtnumbriga, kuhu tunnistus saata.

Saadame postiga kuni 14.04.2021 välja antud kutsetunnistusi.

Elektroonselt on kõik kutsetunnistuste registreeringud leitavad Kutseregistris.

Antud kutsed EELi kutsekomisjonis 14.04.2021  17.02.2021

Kutsekomisjonide istungite toimumise kuupäevad II poolaastal 2021

22.09.2021

17.11.2021

 

Vastavalt Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §16, ei saa kutsetunnistusi “Ehitusinsener IV” ja “Diplomeeeritud Ehitusinsener V” alates 01.07.2019 kasutada pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendamiseks.

Allikas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/115122016004?leiaKehtiv

Vastavalt kutse andmise korrale:

6.2 KA avalikustab kutse saanute nimekirja punktis 5.2 nimetatud veebilehtedel hiljemalt 10 tööpäeva pärast hindamise toimumist. Kutse mitteandmisest teatab KA taotlejale ning põhjendab kutse mitteandmise või osalise mitteandmise otsust kirjalikult.

6.5 Kutse mitteandmise otsuse toimetab KA taotlejale kätte ühe nädala jooksul pärast kutse saanute nimekirja avalikustamist.

Kutse andmata jätmise otsuses sisalduvad põhjendused kutse mitteandmise või osalise mitteandmise kohta.

6.9 Kutse andja sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle puudumisel sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning kehtivusaja alguse ja lõpu kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva
otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab kutse andjale Kutsekoda.

Kehtivad uued kutsestandardid, kutse andmise kord ja taotluse vorm.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Ehitusinseneride Liit.

Teedeinseneride kutseid väljastab Eesti Taristuehituse Liit (varasem nimetus Eesti Asfaldiliit),

täpsem info telefonil +372 5745 0710 või kutsetaotlus@asfaldiliit.ee