Kutse andmine

Alates 1. jaanuarist 2020 Kutsekoda lõpetab vaikimisi kutsetunnistuste trükkimise ja paberkandjal kutsetunnistused väljastatakse ainult neile taotlejatele, kes on selleks soovi avaldanud (näidates oma soovi taotlusblanketil).

Teated

Kõik kuni 13.11.2019 (k.a) EELi poolt väljastatud paberkandjal kutsetunnistused asuvad EELi kontoris. Palume neile järele tulla (E-N kell 9.30-11.30 ja 13.00-16.00. Palume eelnevalt tulekust ette teatada) või saame soovi korral saata postiga. Palume teatada täpne postiaadress aadressil kutsetaotlus@ehitusinsener.ee.

Antud kutsed EELi kutsekomisjonis 13.11.2019, 25.09.2019, 26.06.2019, 12.06.201908.05.201917.04.2019, 06.03.2019.

Kutsekomisjonide istungite toimumise kuupäevad I poolaasta 2020:

19.02.2020

15.04.2020

10.06.2020

19.02.2020 toimuvale kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg oli 16.12.2019, kell 17.00

15.04.2020 toimuvale kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 04.03.2020, kell 17.00

10.06.2020 toimuvale kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 29.04.2020, kell 17.00

Vastavalt Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §16, ei saa kutsetunnistusi “Ehitusinsener IV” ja “Diplomeeeritud Ehitusinsener V” alates 01.07.2019 kasutada pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendamiseks.

Allikas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/115122016004?leiaKehtiv

Vastavalt kutse andmise korrale:

6.2 KA avalikustab kutse saanute nimekirja punktis 5.2 nimetatud veebilehtedel hiljemalt 10 kalendripäeva pärast hindamise toimumist. Kutse mitteandmisest teatab KA taotlejale ning põhjendab kutse mitteandmise või osalise mitteandmise otsust kirjalikult.

6.6 Kutse andja sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle puudumisel sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning kehtivusaja alguse ja lõpu kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva
otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab kutse andjale Kutsekoda.

Kehtivad uued kutsestandardid, kutse andmise kord ja taotluse vorm.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Ehitusinseneride Liit.

Teedeinseneride kutseid hakkab väljastama Asfaldiliit ja täpsem info:

Richard Viies

+372 5083438

kutsetaotlus@asfaldiliit.ee