Kutse andmine

Alates 1. jaanuarist 2020 Kutsekoda lõpetab vaikimisi kutsetunnistuste trükkimise ja paberkandjal kutsetunnistused väljastatakse ainult neile taotlejatele, kes on selleks soovi avaldanud (näidates oma soovi taotlusblanketil).

Teated

Seoses eriolukorra väljakuulutamisega toimub kutsekomisjoni 15.04.20 istung virtuaalselt ehk Teams’i kasutamisega (erisus kutse andmise sisekorras kirjeldatus, kuid ette nähtud protseduurireegleid järgides). Juhised Teams’i kasutamiseks saadetakse eraldi kirjaga. Kutsete avalduste menetlemine tehakse hindajate poolt tavakorras ja kutsekomisjoni liikmetele saavad hindamise tulemused kättesaadavaks elektroonsel teel nagu tavaliselt. Kutsekomisjoni liikmed sisestavad oma hääletamise tulemused neile saadetavatesse hindamisvormidesse (tavapärasel istungil paberkandjal) ja saadavad digiallkirjastatuna kutse andjale (EEL). Istungi protokolli vormistamine ja kutsete kandmine Kutsekoja andmebaasi tehakse tavapärasel viisil.

Kui eriolukorra kestmisel on mõju järgnevatele kutse taotlemise voorudele, siis teatatakse sellest täiendavalt.

Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Seoses sellega ei saa paberkandjal kutsetunnistustele EELi kontorisse järele tulla kuni 1.05.2020. Elektroonsed kutsetunnistused on Kutseregistris.

Antud kutsed EELi kutsekomisjonis 19.02.2020, 13.11.2019, 25.09.2019, 26.06.2019, 12.06.201908.05.201917.04.2019, 06.03.2019.

Kutsekomisjonide istungite toimumise kuupäevad I poolaasta 2020:

19.02.2020

15.04.2020

10.06.2020

15.04.2020 toimuvale kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg oli 04.03.2020, kell 17.00

10.06.2020 toimuvale kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 29.04.2020, kell 17.00

Vastavalt Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §16, ei saa kutsetunnistusi “Ehitusinsener IV” ja “Diplomeeeritud Ehitusinsener V” alates 01.07.2019 kasutada pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendamiseks.

Allikas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/115122016004?leiaKehtiv

Vastavalt kutse andmise korrale:

6.2 KA avalikustab kutse saanute nimekirja punktis 5.2 nimetatud veebilehtedel hiljemalt 10 kalendripäeva pärast hindamise toimumist. Kutse mitteandmisest teatab KA taotlejale ning põhjendab kutse mitteandmise või osalise mitteandmise otsust kirjalikult.

6.6 Kutse andja sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle puudumisel sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning kehtivusaja alguse ja lõpu kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva
otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab kutse andjale Kutsekoda.

Kehtivad uued kutsestandardid, kutse andmise kord ja taotluse vorm.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Ehitusinseneride Liit.

Teedeinseneride kutseid hakkab väljastama Asfaldiliit ja täpsem info:

Richard Viies

+372 5083438

kutsetaotlus@asfaldiliit.ee