Kutse andmine

Alates 1. jaanuarist 2020 Kutsekoda lõpetab vaikimisi kutsetunnistuste trükkimise ja paberkandjal kutsetunnistused väljastatakse ainult neile taotlejatele, kes on selleks soovi avaldanud (näidates oma soovi taotlusblanketil).

Teated

Alates 02.07.2020 saavad kutse(tunnistus)te omanikud kutseregistrilt teavitusi. Teated saadetakse kodanikuportaali, kust eesti.ee meiliaadressi suunamise korral need edasi kutse omanike e-mailile jõuavad.

Igapäevaselt saadetakse teateid viimase 24h jooksul toimunud tegevuste kohta järgmistel juhtudel:

  • Kutse (kutsetunnistus, osakutsetunnistus, koolilõpudokumendile kantud kutse) on isikule väljastatud.
  • Kutsetunnistuse duplikaat on isikule väljastatud.
  • Isiku kutsetunnistus aegub 6 kuu jooksul.
  • Isiku kutse- või osakutsetunnistus on kehtetuks tunnistatud.

Alates 25.05.2020 väljastame paberkandjal kutsetunnistusi 2 korda nädalas;

esmaspäeviti ja neljapäeviti 9.00 – 11.30 ja 12.30-16.00

Palun kindlasti ette helistada telefonil 660 4524.

Kui soovite tunnistust kätte saada posti teel siis palun saata vastav palve e-meilile  kutsetaotlus@ehitusinsener.ee. Palun näidake postiaadress koos sihtnumbriga, kuhu tunnistus saata.

Väljastame kuni 23.09.2020 välja antud kutsetunnistusi.

Elektroonselt on kõik kutsetunnistused leitavad kutseregistris.

Antud kutsed EELi kutsekomisjonis 23.09.2020, 10.06.2020, 15.04.2020, 19.02.2020, 13.11.2019, 25.09.2019, 26.06.2019, 12.06.201908.05.201917.04.2019, 06.03.2019.

Kutsekomisjonide istungite toimumise kuupäevad II poolaasta 2020

23.09.2020

18.11.2020

18.11.2020 toimuvale kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 07.10.2020, kell 17.00

Kutsekomisjonide istungite toimumise kuupäevad I poolaasta 2021

17.02.2021

14.04.2021

09.06.2021

17.02.2021 toimuvale kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 05.01.2021, kell 17.00

Vastavalt Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §16, ei saa kutsetunnistusi “Ehitusinsener IV” ja “Diplomeeeritud Ehitusinsener V” alates 01.07.2019 kasutada pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendamiseks.

Allikas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/115122016004?leiaKehtiv

Vastavalt kutse andmise korrale:

6.2 KA avalikustab kutse saanute nimekirja punktis 5.2 nimetatud veebilehtedel hiljemalt 10 kalendripäeva pärast hindamise toimumist. Kutse mitteandmisest teatab KA taotlejale ning põhjendab kutse mitteandmise või osalise mitteandmise otsust kirjalikult.

6.6 Kutse andja sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle puudumisel sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning kehtivusaja alguse ja lõpu kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva
otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab kutse andjale Kutsekoda.

Kehtivad uued kutsestandardid, kutse andmise kord ja taotluse vorm.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Ehitusinseneride Liit.

Teedeinseneride kutseid hakkab väljastama Asfaldiliit ja täpsem info:

Richard Viies

+372 5083438

kutsetaotlus@asfaldiliit.ee