Kutse andmise korrad

 

 

Kutse andmise korrad, kutsestandardid ja hinnakiri.

 

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/101122017009

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017061?leiaKehtiv (vt. § 16)