Kutsestandardid ja kutse andmise kord koos lisadega

 

Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused on seatud kutsestandardites ning kutse andja kutse andmise korras (k.a.kutse andmise korra lisad):
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10086631

Kutsestandardid ja kutse andmise kord koos lisadega ning kutsetaotluste tasumäärad (kutseeksami tasu) on leitavad:
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10086631

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/101122017009

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017061?leiaKehtiv (vt. § 16)