Kes me oleme

EEL-i liikmelisus
EEL-i tegevuse eesmärgid
EEL-i struktuur

Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL) on ehitusinsenere koondav vabatahtlik ühendus, mis tegutseb mittetulundusühinguna.

Eesti Ehitusinseneride Liit asutati 9. veebruaril 1991. aastal 123 ehitusinseneri poolt ning iga järgnev aasta on lisanud liidu ridadesse uusi liikmeid. Hetke seisuga on EEL-is ca 500 indviduaalliiget ja neli kollektiivliiget:

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ),

Eesti Geotehnika Ühing (EGÜ),

Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts (EVKIS),

Eesti Veeinseneride Liit (EVL).

EEL on Eesti Inseneride Liidu (EIL) liige ning aastast 1997 kuulub EEL Euroopa Ehitusinseneride Liitude Ühendusse (ECCE).

EEL-i liikmelisus

EEL-i tegevliikmeks võetakse:

 • kõrgharidusega ehitusinsenere, kellel on peale kõrghariduse omandamist vähemalt aastane inseneritöö kogemus;
 • ehitusinseneri kutset omavaid spetsialiste.

EEL-i noorliikmeks võetakse:

 • ehitusvaldkonna üliõpilasi;
 • peale kõrghariduse omandamist alla aastase inseneritöö kogemusega isikuid.

EEL-i auliikme nimetus antakse esinduskogu otsusega isikutele, kellel on eriti väljapaistvaid saavutusi inseneritöös või teeneid EEL-i tegevuse arendamisel.

EEL-i kollektiivliikmeks võib olla ehitusvaldkonna inseneride erialaliit, selts, ühing või muu ühendus, kes soovib EEL-i eesmärkide suunas tegutseda ning kelle liikmeskond moodustub üksikisikutest ja vastab käesoleva põhikirja nõuetele. Kollektiivliikme üksikisikust liikmed ei kuulu automaatselt EEL-i liikmeskonda.

EEL-i liikmeks astumise avaldust saad täita siin!

EEL-i tegevuse eesmärgid

EEL-i eesmärkideks on:

 • ehitusvaldkonna toetamine ja arendamine;
 • olla ühendavaks lüliks ehitusvaldkonnas tegutsevate kõrgharidusega ehitusinseneride vahel;
 • olla ühendavaks organisatsiooniks EEL-i liikmete ja ehitusvaldkonnas tegutsevate muude erialaliitude vahel;
 • liikmete ühiste huvide esindamine ja kaitsmine;
 • osavõtt ehitusvaldkonna tehnika-, teadus- ja hariduspoliitika kujundamisest;
 • ehitusinseneride kutseoskuste tõstmine;
 • kaasaaitamine ehitusvaldkonnas tegutsevate vastutavate spetsialistide erialase pädevuse tagamisele ja tunnustamisele.

Oma eesmärkide saavutamiseks EEL:

  • arendab ehitusinseneride vahelist koostööd;
  • teeb koostööd ehitusvaldkonnas tegutsevate erialaorganisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal;
  • teeb koostööd ja on liikmeks EEL-iga sarnaste eesmärkidega organisatsioonides nii Eestis kui ka välismaal;
  • osaleb ehitusvaldkonna õigusaktide ning normide ja juhendmaterjalide väljatöötamisel;
  • nimetab esindajad avaliku, äri- või kolmanda sektori organisatsioonidesse või nende poolt moodustatavatesse töögruppidesse, aga ka arbitraažidesse ja auhinnakomisjonidesse;
  • arendab keskkonna liikmetevaheliseks infovahetuseks;
  • arendab seltsielu, korraldab ehitusalaseid koosolekuid, esitlusi, võistlusi, reise ja muid üritusi, toetab teiste organisatsioonide korraldatavaid analoogilisi üritusi;
  • osaleb ehitusvaldkonna inseneride kutsete omistamisel;
  • korraldab ehitusinseneride erialast täienduskoolitust;
  • osaleb erialaste trükiste väljaandmisel;
  • osaleb “Kutse-eetika ja inseneri käitumiskoodeksi“ määratlemises;

EEL-i struktuur

EEL-i kõrgeimaks organiks on esinduskogu (üldkoosolek), mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas.Esinduskogude vahelisel ajal juhib EEL-i tegevust volikogu (volinike koosolek). Volikogu liikmete minimaalne arv on 8 ja maksimaalne arv 12 ilma kollektiivliikmete esindajateta. Kollektiivliikmete esindajate arv volikogus määratakse kollektiivliikmetega sõlmitavates liitumisprotokollides. Volikokku kuuluvad EEL-i esimees ja aseesimehed volikogu esimehe ja aseesimeestena. Volikogu liikmed valib esinduskogu kaheks aastaks. Volikogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt neli korda aastas.

EEL-i volikogu liikmed 2022:

Andres Piirsalu EEL-i esimees
Lehar Leetsaar EEL-i aseesimees
Riho Oras EEL-i aseesimees
Heiki Meos
Jaanus Olop
Erkki Suurorg
Ivar Talvik
Magnus Lelumees
Priit Luhakooder
Maari Idnurm
Anneli Ramjalg
Alan Väli
Urmas Saksakulm EKVÜ
Taavi Ränk EKVÜ
Raivo Saidlo EVKIS
Peeter Talviste EGÜ
Henri Daniel Ots EVL

EEL-i juhatus

EEL-i juhatus on kolmeliikmeline, kuhu kuuluvad EEL-i esimees ja kaks aseesimeest. Juhatuse liikmed valib esinduskogu kaheks aastaks.

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon on EEL-i kontrolliv ja revideeriv kogu, mis valitakse EEL-i liikmete hulgast esinduskogu poolt kaheks aastaks vähemalt kolmeliikmelisena.

Komisjoni liikmed:

 • Vladimir Issakov, esimees
 • Oliver Napits
 • Ahto Tilk

Aukohus

Aukohus lahendab EEL-i liikmete kutse-eetika valdkonda kuuluvaid vaidlusi. Aukohus valitakse neljaks aastaks viieliikmelisena EEL-i liikmete hulgast.

Aukohtu liikmed:

 • Priit Roosnupp – esimees (EKVÜ)
 • Viire Põder
 • Marika Stokkeby
 • Vahur Mägi
 • Lauri Männiste

EEL-i aukohtu põhimäärus

Eesti ehitusinseneride liidu direktsioon

Tiia Ruben – tegevdirektor

Liia Kuljanova – tegevdirektori abi (kutseküsimused)

Anne-Ly Meikas – tegevdirektori abi

EEL-i kutsekomisjon

Vastavalt Kutseseadusele on ehitusvaldkonna inseneridele kutsete andmiseks moodustatud EEL-i kutsekomisjon. Eesti Ehitusinseneride Liidule anti kutse andmise tegevusluba esmakordselt Inseneride Kutsenõukogu (IKN) otsusega 03.09.2004/Nr.4.